Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje kvalitní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří iniciace aktivit vedoucích ke zkvalitnění třídního a školního klimatu, posílení pozitivních vztahů mezi všemi aktéry vzdělávání, efektivní primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané.

Členové pracoviště

Mgr. Lenka Cílková Výchovné poradenství, speciální pedagog
PaedDr. Daniela Pokorná Speciální pedagog
PhDr. Bc. Gabriela Hrušková, Ing. Iveta Michaličková Prevence rizikového chování
Mgr. Zuzana Brettschneiderová Kariérové poradenství

Dle výběru rozklikněte:

Výchovné poradenství

Na naší škole zajišťuje

Mgr. Lenka Cílková
E-mail: lenka.cilkova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416 812 326

Náplň práce výchovné poradkyně

1.  Péče o žáky s výukovými potížemi:

 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy
 • Zajišťuje případné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
 • Pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření
 • Má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole
 • Metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

2. Péče o žáky s výchovnými problémy:

 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • Dohlíží na vedení dokumentace u třídních učitelů
 • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • Navrhuje řešení konfliktních situací (rodič - učitel, žák - učitel, žák - žák )
 • Spolupracuje s dalšími institucemi  

3. Další metodická a informační činnost:

 • Předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • Informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (sociální péče, krizová centra)
 • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole a úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

Prevence rizikového chování

Na naší škole zajišťuje

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
E-mail: gabriela.hruskova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416  812  326

Ing. Iveta Michaličková
E-mail: iveta.michalickova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416  812  326

Co je naším úkolem?

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajistit včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení žáků rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení u jednotlivců
 • Zpracování preventivního programu školy, kontrola jeho realizaci a závěrečné hodnocení
 • Spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Spolupráce s učiteli
 • Spolupráce s externími organizacemi
 • Zajišťovat besedy externích organizací
 • Připravovat materiály a pomůcky pro primární prevenci
 • Tvorba nástěnky a aktualizace údajů, objednávky materiálů, tiskopisů a letáků s tématy prevence
 • Sledovat změny v legislativě v oblasti primární prevence
 • Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

Co vše se skrývá pod pojmem rizikové chování

 • Záškoláctví
 • Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 • Kriminalita, delikvence
 • Užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“), onemocnění AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek
 • Závislost na politickém a náboženském extremismu
 • Netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

S čím můžeme pomoci?

Žákům:

 • Pomůžeme Ti se začleněním do kolektivu
 • Poradíme, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na nás obrátíš
 • Připravujeme besedy a cykly preventivních hodin pro Tvůj třídní kolektiv

Kdy se na nás můžeš obrátit?

 • Když máš problémy se spolužáky
 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • Když si nerozumíš s učitelem
 • Když se dostaneš do průšvihu
 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 • Kdykoli Tě něco trápí

Rodičům, zákonným zástupcům:

 • Poskytneme Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 • Doporučíme Vám literaturu či poskytneme odpovídající materiály
 • Můžete s námi konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

Kdy se na nás můžete obrátit?

 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party,
 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 • Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 • Když Vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 • Když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

 Pedagogům:

 • Předáme Vám odborné informace
 • Předáme Vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 • Spolupracujeme s Vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 • Připravíme pro Vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na Vámi navržené téma
 • Poskytneme Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování

Kdy se na nás můžete také obrátit?

 • Když si žáci ve Vaší třídě záměrně ubližují
 • Když máte podezření na šikanu
 • Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 • Když si nerozumíte s některou třídou,
 • Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 • Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 • Když má žák ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 • Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

Kariérové poradenství

Na naší škole zajišťuje

Mgr. Zuzana Brettschneiderová
E-mail: zuzana.brettschneiderova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416 812 326

Náplň práce kariérového poradce

 • Pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání
 • Konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • Přihlášky na SŠ, zápisové lístky

Vážení rodiče,

právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Možností existuje vždy několik. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i  temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto písemnou formou pomoc při vašem společném rozhodování.

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

 • Informační a poradenské středisko při úřadech práce – zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete si otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní  orientace po absolvování ZŠ
 • Pedagogicko-psychologická poradna – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace
 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Techdays v Litoměřicích (říjen)
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Publikace: Atlas školství                  
 • Webové stránky: www.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.czwww.cermat.cz

Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy. Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“! Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje. Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ. V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.). Máte-li zájem, přijďte i s Vaším dítětem za mnou na konzultace.

Přijímací řízení na střední školy

Odborné šetření na volbu povolání objednávejte na tel. č. 416 733 015 (PPP LTM) nebo 416 831 148 (PPP RCE)

Přihlášky – pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Tyto přihlášky obdrží v lednu. Rodiče doplní základní identifikační údaje uchazeče, název příslušné střední školy, kód oboru. Uchazeč odevzdá sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1. 3. příslušného roku. Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

Jednotné přijímací zkoušky – přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna.

Pozvánka – pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí– ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky od 28.4. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání– pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách střední školy). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů.

Přihlášky ve druhém a případně dalších kolech přijímacího řízení se nepodávají prostřednictvím základní školy, ale individuálně přímo řediteli vybrané střední školy. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Zápisový lístek– zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Zákonný zástupce obdrží jeden zápisový lístek od třídní učitelky proti podpisu nejpozději do 15. 3. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Při ztrátě zápisového lístku vydá na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou – přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. příslušného roku. Zaslána na střední školu bude do 30. 11. Zápisový lístek si vyzvedněte do 31. 1. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín. Změny v přijímacím řízení na střední školy budou uvedeny na webových stránkách základní školy.

Doporučení – před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

Do konce ledna příslušného roku mají školy povinnost zveřejnit podmínky a způsob přijímacího řízení. Doporučuji ověřit si informace na webových stránkách vybrané školy. Odkaz k bližším informacím k přijímacím zkoušká na SŠ - www.cermat.cz případně www.msmt.cz.

Speciální pedagog

Na naší škole zajišťuje

Mgr. Lenka Cílková
E-mail: lenka.cilkova@zstgm-steti
Telefon:  +420 416 812 326

PaedDr. Daniela Pokorná

Telefon:  +420 416 812 326

Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Činnost speciálního pedagoga je komplexní službou žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, novelizované vyhláškou č. 116/2011 Sb.

Zajišťuje:

1. Depistážní činnost

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Shromažďování údajů o žákovi, analýza získaných údajů, jejich zpracovávání a vyhodnocení 

2. Diagnostická činnost

 • Speciálně pedagogická diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava diagnostických činností

3. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky, činnosti reedukační a kompenzační
 • Individuální práce se žáky, konzultace, vedení
 • Skupinová práce se žáky
 • Krizová intervence
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu 

4. Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace a vedení poradenských služeb poskytovaných školou
 • Kooperace se ŠPZ a dalšími organizacemi
 • Metodická pomoc pedagogům školy
 • Koordinace speciálně pedagogické práce ve škole