Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje kvalitní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří iniciace aktivit vedoucích ke zkvalitnění třídního a školního klimatu, posílení pozitivních vztahů mezi všemi aktéry vzdělávání, efektivní primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané.

Členové pracoviště

Mgr. Lenka Cílková Výchovné poradenství, speciální pedagog
PaedDr. Daniela Pokorná Speciální pedagog
PhDr. Bc. Gabriela Hrušková, Ing. Iveta Michaličková Prevence rizikového chování
Mgr. Zuzana Brettschneiderová Kariérové poradenství
Mgr. Markéta Cruzová, Ing. Petra Urbanová Koordinátorky podpory nadaných žáků, školní koučky a mentorky pro žáky v těžké životní situaci

Dle výběru rozklikněte:

Výchovné poradenství

Na naší škole zajišťuje

Mgr. Lenka Cílková
E-mail: lenka.cilkova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416 812 326

Náplň práce výchovné poradkyně

1.  Péče o žáky s výukovými potížemi:

 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy
 • Zajišťuje případné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
 • Pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření
 • Má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole
 • Metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

2. Péče o žáky s výchovnými problémy:

 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • Dohlíží na vedení dokumentace u třídních učitelů
 • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • Navrhuje řešení konfliktních situací (rodič - učitel, žák - učitel, žák - žák )
 • Spolupracuje s dalšími institucemi  

3. Další metodická a informační činnost:

 • Předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • Informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (sociální péče, krizová centra)
 • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole a úzce spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

Prevence rizikového chování

Na naší škole zajišťuje

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
E-mail: gabriela.hruskova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416  812  326

Ing. Iveta Michaličková
E-mail: iveta.michalickova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416  812  326

Co je naším úkolem?

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajistit včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení žáků rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení u jednotlivců
 • Zpracování preventivního programu školy, kontrola jeho realizaci a závěrečné hodnocení
 • Spolupráce s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Spolupráce s učiteli
 • Spolupráce s externími organizacemi
 • Zajišťovat besedy externích organizací
 • Připravovat materiály a pomůcky pro primární prevenci
 • Tvorba nástěnky a aktualizace údajů, objednávky materiálů, tiskopisů a letáků s tématy prevence
 • Sledovat změny v legislativě v oblasti primární prevence
 • Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

Co vše se skrývá pod pojmem rizikové chování

 • Záškoláctví
 • Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 • Kriminalita, delikvence
 • Užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“), onemocnění AIDS a další infekční nemoci související s užíváním návykových látek
 • Závislost na politickém a náboženském extremismu
 • Netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

S čím můžeme pomoci?

Žákům:

 • Pomůžeme Ti se začleněním do kolektivu
 • Poradíme, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na nás obrátíš
 • Připravujeme besedy a cykly preventivních hodin pro Tvůj třídní kolektiv

Kdy se na nás můžeš obrátit?

 • Když máš problémy se spolužáky
 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • Když si nerozumíš s učitelem
 • Když se dostaneš do průšvihu
 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 • Kdykoli Tě něco trápí

Rodičům, zákonným zástupcům:

 • Poskytneme Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 • Doporučíme Vám literaturu či poskytneme odpovídající materiály
 • Můžete s námi konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

Kdy se na nás můžete obrátit?

 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party,
 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 • Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 • Když Vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 • Když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

 Pedagogům:

 • Předáme Vám odborné informace
 • Předáme Vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 • Spolupracujeme s Vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 • Připravíme pro Vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na Vámi navržené téma
 • Poskytneme Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování

Kdy se na nás můžete také obrátit?

 • Když si žáci ve Vaší třídě záměrně ubližují
 • Když máte podezření na šikanu
 • Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 • Když si nerozumíte s některou třídou,
 • Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 • Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 • Když má žák ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 • Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

Kariérové poradenství

Na naší škole zajišťuje

Mgr. Zuzana Brettschneiderová
E-mail: zuzana.brettschneiderova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416 812 326

Náplň práce kariérového poradce

 • Pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání
 • Konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • Přihlášky na SŠ, zápisové lístky

Vážení rodiče,

právě jste postaveni před problém, jak nejlépe pomoci svému dítěti vybrat střední školu, která by byla vhodnou cestou směřující ke zvolenému povolání. Možností existuje vždy několik. Proto při výběru zvažte nejen zájmy, ale i  temperament, zdravotní stav a hlavně schopnosti svého dítěte. Přijměte prosím touto písemnou formou pomoc při vašem společném rozhodování.

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

 • Informační a poradenské středisko při úřadech práce – zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete si otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní  orientace po absolvování ZŠ
 • Pedagogicko-psychologická poradna – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace
 • Výchovný a kariérový poradce na škole
 • Techdays v Litoměřicích (říjen)
 • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
 • Publikace: Atlas školství                  
 • Webové stránky: www.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.czwww.cermat.cz

Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci dnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy. Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“! Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje. Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ. V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, aj.). Máte-li zájem, přijďte i s Vaším dítětem za mnou na konzultace.

Přijímací řízení na střední školy

Odborné šetření na volbu povolání objednávejte na tel. č. 416 733 015 (PPP LTM) nebo 416 831 148 (PPP RCE)

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Zápisové lístky se ruší.

Způsob podání přihlášky:

 • Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 • Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 • Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 - školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 - školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.

Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.
od 19. do 24. května 2024- podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kol

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

Speciální pedagog

Na naší škole zajišťuje

Mgr. Lenka Cílková
E-mail: lenka.cilkova@zstgm-steti
Telefon:  +420 416 812 326

PaedDr. Daniela Pokorná

Telefon:  +420 416 812 326

Paní doktorka má na škole konzultační hodiny pro Vás rodiče každé pondělí od 12 do 16 hodin, které můžete využívat dle potřeby. Konzultace jsou zaměřeny na poruchy učení, poruchy chování, kariérové poradenství, psychické problémy, školní neúspěšnost, nadané děti a další činnosti, které nabízí poradna. Zároveň poskytuje prvotní šetření u žáků, kde by se nějaké problémy začaly objevovat - což je pro nás i pro Vás velmi přínosné s ohledem na objednací lhůty v poradnách a dojíždění na vyšetření. Poradí, jak s dětmi pracovat, jak na ně působit a v případě potřeby Vás dále nasměřuje k odborníkům. Kromě konzultačních hodin pro Vás, poskytuje paní doktorka podporu žákům a pedagogům i přímo ve výuce.

Speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Činnost speciálního pedagoga je komplexní službou žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, novelizované vyhláškou č. 116/2011 Sb.

Zajišťuje:

1. Depistážní činnost

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Shromažďování údajů o žákovi, analýza získaných údajů, jejich zpracovávání a vyhodnocení 

2. Diagnostická činnost

 • Speciálně pedagogická diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava diagnostických činností

3. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky, činnosti reedukační a kompenzační
 • Individuální práce se žáky, konzultace, vedení
 • Skupinová práce se žáky
 • Krizová intervence
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu 

4. Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace a vedení poradenských služeb poskytovaných školou
 • Kooperace se ŠPZ a dalšími organizacemi
 • Metodická pomoc pedagogům školy
 • Koordinace speciálně pedagogické práce ve škole

Podpora nadání, koučky a mentorky pro žáky v těžkých životních situacích

Na naší škole zajišťuje

 

Mgr. Markéta Cruzová
E-mail: marketa.cruzova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416 812 326

Ing. Petra Urbanová
E-mail: petra.urbanova@zstgm-steti.cz
Telefon: +420 416 812 326

Kontaktní a svěřovací E-mail pro žáky v těžké životní situaci a jejich rodiče: skolni.vrba@zstgm-steti.cz

Školní poradenské pracoviště nově rozšiřujeme o  službu školního kouče, mentora a průvodce těžkou životní situaci v jedné osobě - “školní vrbu”. 

S čím můžeme pomoci?

Žákům:

Pokud tě něco nebo někdo trápí ve škole, ale i třeba mimo ni, nebo tě něco tíží, nevíš si s něčím ve tvém životě rady a bojíš se to někomu říct … jsme tu pro tebe. Neboj se a svěř se “školní vrbě”, která ti pomůže tvůj problém vyřešit nebo hledat cesty k jeho řešení. Každý se totiž může dostat do situace, ve které si neví rady a potřebuje pomoci od někoho zkušenějšího nebo si jen s někým popovídat. Můžeš přijít osobně nebo nám napsat.

A na koho je možné se obrátit?  “Školními vrbami” jsou paní učitelky Markéta Cruzová a Petra Urbanová.

 

Pro rodiče:

Každý z rodičů dělá pro své dítě, co je v jeho silách a s tím nejlepším úmyslem. Dnešní doba je však velmi zákeřná a ať mnohokrát děláme vše, co je možné, může se stát, že vaše dítě přes veškerou péči a snahu začne trpět úzkostmi, splíny a strachy nebo se zaplétá do čím dál častějších konfliktů se spolužáky, kamarády nebo rodinnými účastníky. Dítě může potrápit i dlouhodobé zažívání školního neúspěchu. 

Zejména u starších dětí tyto okolnosti mohou vést například k záškoláctví, užívání návykových látek, poruchám příjmu potravy nebo sebepoškozování. Pro takové případy jsme tu jak pro vaše děti tak pro vás, abychom vám v takto těžké situaci podali pomocnou ruku.

Můžete se bez obav obrátit osobně či písemně na “školní vrby” v podobě  našich vyškolených učitelek: Markéty Cruzové a Petry Urbanové.

Kontaktní a svěřovací email určený pro sjednání schůzky jak pro děti, tak i pro rodiče nebo pro svěření se s problémem. 

 skolni.vrba@zstgm-steti.cz

 

Čas pro vás:

Vrba Markétka

Po 9.00-10.30 a 15.30-16.30

Út 8.00-8.30 

St 10.00-10.30

Pá 7.30-8.00

Případně dle domluvy

 

Vrba Péťa

Út: 8.00-8.45

St: 9.00-9.30

Čt: 13.30-14.00

Pá: 9.00-9.30 a 13.30-14.00

Případně dle domluvy